ร่วมงานกับเรา
แบบฟอร์มสมัครงาน
โปรดระบุข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง

เลขที่บัตรประชาชน
*


ประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่ง
*

1 ประวัติส่วนตัว


คำนำหน้านาม
*
นาย
นาง
 
นางสาว
อื่นๆ โปรดระบุ

ชื่อ
*
นามสกุล
*

เพศ
*

ชาย
หญิง

สัญชาติ
*

ไทย
อื่นๆ โปรดระบุ

เชื้อชาติ
*

ไทย
อื่นๆ โปรดระบุ

ศาสนา
*

พุทธ
อิสลาม
 
คริสต์
อื่นๆ โปรดระบุ

วันเกิด
*

อายุ
*

ความสูง(เซนติเมตร)
*

 

น้ำหนัก(กิโลกรัม)
*


สถานภาพสมรส
*

โสด
สมรส
หย่า/ หม้าย
จำนวนบุตร คน

สถานภาพทางทหาร
ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
จับได้ใบดำ
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทหาร
อื่นๆ โปรดระบุ

ที่อยู่
*

โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
*
อีเมล์
*


2 ประวัติการศึกษา


สำเร็จการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา
*

ชื่อสถาบัน
*

ปีที่เข้ารับการศึกษา
*

ปีที่สำเร็จการศึกษา
*

สาขาวิชา
*

เกรดเฉลี่ย
*


สำเร็จการศึกษาระดับรองจากระดับสูงสุด

ระดับการศึกษา
ชื่อสถาบัน
ปีที่เข้ารับการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด


3 ความสามารถทั่วไป


ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

เลือกภาษา
ฟัง
ดีมาก
ดี
พอใช้
พูด
ดีมาก
ดี
พอใช้
อ่าน
ดีมาก
ดี
พอใช้
เขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้


ภาษาอื่น ๆ
ฟัง
ดีมาก
ดี
พอใช้
พูด
ดีมาก
ดี
พอใช้
อ่าน
ดีมาก
ดี
พอใช้
เขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 
เลือกโปรแกรม

 

Microsoft Word
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
Microsoft Excel
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
Microsoft Power Point
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
อื่นๆ โปรดระบุ
ดีมาก
ดี
พอใช้
     

ความสามารถพิเศษอื่นๆ

 4 ประวัติการทำงาน


ท่านเคยมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว หรือไม่ ?
เคย ไม่เคย


ข้อมูลการทำงานล่าสุด

 
ชื่อบริษัท
*

ตำแหน่ง
*

วันที่เริ่มทำงาน
*

วันที่สิ้นสุดทำงาน
*

ถึงปัจจุบัน
วันที่สิ้นสุดการทำงาน
รวมอายุงานทั้งสิ้น
*

ปี
เดือน
อัตราเงินเดือน
*

รายได้อื่น ๆ
สาเหตุที่ออก
*


หน้าที่/ความรับผิดชอบหลัก
*เงินเดือนที่ต้องการ
*


เอกสารประกอบการสมัครงาน

รูปภาพประกอบการสมัคร
*

 
    * ไฟล์แนบควรเป็นประเภท *.jpg, *.gif, *.png, *.bmp ขนาดไม่เกิน 1 Mb
และเป็นรูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำResume
*

 
สำเนาวุฒิการศึกษา
*

 
เอกสารใบผ่านงาน
 
เอกสาร อื่นๆ
 
    * แต่ละไฟล์แนบควรเป็นประเภท *.doc, *.docx, *.xls, *.pdf และขนาดไม่ควรเกิน 2 MB

บุคคลอ้างอิง

ชื่อ
*
นามสกุล
*
ความสัมพันธ์ / ตำแหน่ง
*
เบอร์โทรศัพท์
*

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-636-6111 ( ติดต่อคุณณัฐพร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล )
หรือ Email: hr_recruit@carabao.co.th